Welke politieke partijen zijn vóór flexibel werken?

politieke partijen

De landelijke verkiezing komen er aan en er valt een hoop te kiezen. Naast dat er veel partijen zijn, zijn er ook een hoop grote onderwerpen waar een standpunt over in te nemen is. Om je een idee te geven hoe partijen staan ten opzichte van locatie onafhankelijk werk hebben we gezocht naar de meningen van partijen. In de campagnes van de partijen staan hier geen standpunten over geschreven, dus het is wat dat betreft lastig iets te zeggen over hun toekomstige standpunt hierin. Wél kunnen we zien welke standpunten partijen hierover in het verleden aannamen. Dit geeft je een idee over de voor én tegenstanders van remote werken.

De informatie halen we vooral uit het debat over het wetsvoorstel ‘wet werken waar je wilt’ dat afgelopen september plaats vond. Dit wetsvoorstel is ingediend door een samenwerking tussen D66 en Groenlinks. We schreven al eerder een blog hierover: 'Wet werken waar je wilt' en 'Update.' Over het wetsvoorstel hebben 15 partijen gestemd en uiteindelijk is de motie afgewezen.

De stemming

De stemming was als volgt:

Voor: OPNL, GroenLinks PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Een groot deel van de partijen heeft zijn standpunt hierover uitgesproken en deze zullen we hier uitlichten.

politieke partijen

Voor

OPNL:

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor hybride werken in grensregio's, met zorgen over sociale zekerheid voor grenswerkers. Hij heeft verder niet veel gezegd over het alledaagse thuis/hybride werken. Wel stemde Senator Van der Groot (OPNL) voor het wetsvoortsel.

GroenLinks-PvdA:

Zij zien het voorstel als een manier om de zeggenschap tussen werkgever en werknemer in balans te brengen en gelijke toegang tot zeggenschap te bevorderen. Volgens Ramsodit (Groenlinks-PvdA) verandert de samenleving en beweegt dit voorstel daarin mee. Het is volgens hem nodig dat er een gelijkwaardige afweging is tussen werkgever en werknemer. Zij geven expliciet aan dat dit wetsvoorstel niet gaat om het recht op thuiswerken, maar om de zeggenschap voor de werknemer over waar hij/zij werkt.

D66:

Belhirch (D66) merkte op dat hoewel steeds meer mensen thuiswerken, er nog geen duidelijke regels zijn om de goede dingen van thuiswerken te behouden. Het voorgestelde plan is bedoeld om de positie van werknemers te versterken en te bepalen waar ze mogen werken. Belhirch benadrukte dat het plan ook bedoeld is om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers goed met elkaar praten. Ze vroeg de minister ook om te kijken naar de effecten op mannen en vrouwen bij de beoordeling van het plan. Belhirch vindt het belangrijk dat werkgevers hun werknemers vertrouwen en dat werknemers dat vertrouwen op een goede manier gebruiken.

CDA:

Bakker-Klein (CDA) benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe wet, maar om een aanvulling van een bestaande wet. Ze denkt dat deze wet in veel gevallen niet noodzakelijk zal zijn, maar dat het bij sommige werkgevers wél noodzakelijk is. Werkgevers en werknemers hebben beiden aangegeven dat zij deze stok achter de deur goed vinden.

Volt:

Perin-Gopie van Volt gaf aan dat het voorgestelde plan bedoeld is om de huidige situatie van mensen die op kantoor werken wettelijk vast te leggen. Ze vroeg de minister of er op Europees niveau plannen zijn om hierover regels vast te stellen. Volt vindt het belangrijk dat in de hele Europese Unie dezelfde regels voor werk gelden. Perin-Gopie zei dat het voorstel helpt om belemmeringen weg te nemen. Ze vond het jammer dat er in het plan geen vrijheid is om te kiezen waar je wilt werken, ongeacht je woonadres. Volt beschouwt mensen die niet vastzitten aan één vaste werkplek als de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Perin-Gopie vroeg de persoon die het voorstel heeft ingediend of deze nieuwe generatie met het plan bepaalde gewoontes verliest die ze voor het plan wel hadden.

SP:

Kox (SP) ziet geen kwaad in de wet. Het draait niet om het stichten van het goede maar het voorkomen van het kwade. Hij was van mening dat dat datgene wat in deze wet staat, de rechtspositie van werkgevers of werknemers niet benadeelt.

Christen Unie:

Huizinga-Heringa van de ChristenUnie zei dat het doel van de wet is om de positie van werknemers sterker te maken. Ze vindt dat het voorstel positief is omdat het vereist dat werkgevers uitleggen waarom ze het verzoek van een werknemer afwijzen. Op dit moment ziet ze geen reden voor de overheid om hier in te grijpen met nieuwe regels. Ze denkt dat de wet geen kwaad kan, maar ze twijfelt of de basis voldoende is om een hele wet te rechtvaardigen.

politieke partijen

Tegen

BBB:

Van Gasteren vindt het logisch dat werkgevers redelijk en billijk kijken naar verzoeken van werknemers. Toch betwijfelt hij of het voorgestelde wetsvoorstel echt nodig is. Hij wijst erop dat er momenteel weinig juridische problemen zijn en dat werkgevers en werknemers meestal zelf overeenkomsten sluiten. Van Gasteren denkt dat werkgevers die hier nog moeite mee hebben, uiteindelijk zelf afspraken zullen maken met hun werknemers. Hij zegt dat de manier waarop bedrijven handelen, sneller evolueert dan de wetgeving. Ook maakt hij zich zorgen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorstel, en vreest hij dat het meer regels met zich meebrengt.

PVV:

Van Strien van de PVV gaf aan dat veel werknemers nu niet meer vastzitten aan één specifieke plek om te werken. Volgens hem brengt werken waar je wilt flexibiliteit en vrijheid met zich mee, wat goed kan zijn voor het welzijn van werknemers. Maar hij waarschuwde ook dat dit kan leiden tot een gebrek aan concentratie en discipline, omdat werknemers bijvoorbeeld afgeleid kunnen worden. Van Strien benadrukte dat niet al het werk geschikt is om thuis te doen en dat thuiswerken ook sociaal isolement kan veroorzaken. Hij maakt zich zorgen over de mogelijke nadelen van het voorstel, zoals extra regels en lasten voor werkgevers. Hoewel vrijheid om te kiezen waar je werkt aantrekkelijk klinkt, twijfelt hij eraan of de flexibiliteit alleen maar voordelig is voor werknemers.

VVD:

van de Sanden (VVD) twijfelde aan de noodzaak van het voorstel. Als er echt een probleem zou zijn, zou dat moeten blijken uit juridische zaken, maar dat is volgens hem niet het geval. Van de Sanden benadrukte dat werkgevers en werknemers te maken hebben met een heel open norm. Hij vond het ongewenst dat er bewust geen invulling wordt gegeven aan redelijkheid en billijkheid, en dat dit wordt overgelaten aan de civiele rechter. Wat betreft de handhaafbaarheid van het voorstel zei Van de Sanden dat er geen steun is van werkgevers en dat er ook geen duidelijk systeem van toezicht en controle is. Hij pleitte ervoor om werkgevers en werknemers de ruimte en het vertrouwen te geven om zaken onderling te regelen.

SGP:

Schalk van de SGP vroeg zich af of het voorgestelde wetsvoorstel bedoeld is om de communicatie te verbeteren of dat het juist juridisch van aard is. Hij maakte zich zorgen of een verplichte dialoog met een wet nog wel gelijkwaardig is. Schalk benadrukte de negatieve effecten van thuiswerken, zoals verminderde samenwerking en lagere productiviteit op de lange termijn, wat volgens hem kostenverhogend is voor werkgevers. Hij vroeg aan degenen die het voorstel indienden hoe zij omgaan met deze negatieve effecten. Schalk vindt het te vroeg om nu al wettelijke maatregelen te nemen, aangezien de langetermijneffecten van thuiswerken nog niet bekend zijn. De SGP geeft de voorkeur aan het harmoniemodel, waar werkgevers en werknemers samenwerken om de juiste balans te vinden, zonder dat daar een wet voor nodig is, concludeerde Schalk.

politieke partijen

Wij hopen dat dit je wat inzicht geeft in hoe partijen staan ten opzichte van het flexibel werken. Het is absoluut geen garantie maar het laat wel zien vanuit welke hoek de partijen komen als het gaat over dit onderwerp. Veel succes met stemmen! Wil je meer weten over hoe het verloop van dit wetsvoorstel is gegaan? Dit kun je hier teruglezen.

De cursus "Een Vrijer Werkend Leven"

In deze cursus leer je wat JIJ remote kunt doen
En neem je concreet actie!

In 7 stappen naar jouw locatie onafhankelijke leven en werk

  • Reizen en werken op de mooiste plekken óf gewoon vanaf je keukentafel
  • Nooit meer in de file staan!
  • Inspirerende, gelijkgestemde mensen om je heen
  • Werk dat bij je past en waar je blij van wordt

Podcasts

Zeilend de wereld over en ondertussen blijven werken? Hoe dan? In deze podcast serie praten we over locatie onafhankelijk werk en hoe remote werk een vrijer leven faciliteert.