‘Wet werken waar je wilt’

wet werken waar je wilt

Op 27 januari 2021 is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend bij de tweede kamer. Deze wet gaat voornamelijk over de mogelijkheid om thuis te werken wanneer hier behoefte aan is bij de werknemer. Dit is een eerste stap richting locatie onafhankelijk werken, en daarom zijn wij enthousiast! Maar wat houdt deze wet dan eigenlijk precies in?

Voor dit wetsvoorstel moet de Wet flexibel werken (Wfw) worden aangepast. De Wfw is sinds 2016 in werking en maakt mogelijk dat werknemers een verzoek kunnen indienen voor aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. De Wet werken waar je wilt is een aanpassing van deze wet waarbij een thuiswerkverzoek van de werknemer op eenzelfde wijze wordt behandeld als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd.

De voorwaarden voor de wet:

  • Een thuiswerkverzoek kan worden ingediend wanneer hij/zij ten minste 26 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verzoek in dienst is bij de werkgever.
  • Het verzoek moet schriftelijk (per brief of e-mail) en minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

Vervolgens moet er een overleg plaatsvinden van werkgever met de werknemer over het thuiswerkverzoek. Daarnaast moet de werkgever ten minste één maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk reageren op het verzoek. Wanneer dit niet gebeurd wordt het thuiswerkverzoek automatisch toegestaan. De werkgever kan het thuiswerkverzoek alleen afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en moet deze belangen motiveren bij de afwijzing. Een thuiswerkverzoek moet op grond van alle feiten en omstandigheden worden beoordeeld.

wet

Wijziging wetsvoorstel

Op 9 juni 2022 hebben de initiatiefnemers het wetsvoorstel gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vindt dat de werknemer voldoende zeggenschap moet hebben om de kansen van thuiswerken te benutten. Daarnaast stellen zij dat de werkgever voldoende mogelijkheid moet hebben tot maatwerk wat betreft het hybride werken op een manier die past bij het werk binnen de organisatie. Om deze reden adviseert de SER dat het belangrijk is dat er een goede balans is tussen zeggenschap en maatwerk. De toetsing bij een thuiswerkverzoek moet plaatsvinden op basis van redelijkheid en billijkheid.

De de werkgever moet alle omstandigheden van de werknemer in het thuiswerkverzoek  betrekken in zijn oordeel. Dit zorgt ervoor dat de werkgever goed moet door vragen naar de belangen van zijn werknemer. Doordat er een overleg moet plaatsvinden voor het inwilligen/afwijzen van het verzoek, krijgen zij meer inzicht in elkaars belangen.

Wanneer de werkgever een thuiswerkverzoek afwijst heeft de werknemer de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen. De rechter bepaalt vervolgens of de juiste juridische afweging is gemaakt en toetst de redelijkheid en billijkheid. Dit geeft de werkgever meer beoordelingsvrijheid en zorgt ervoor dat de toetsing door de rechter kleiner wordt. Dit wetsvoorstel is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Vragen door de Eerste Kamer

In de tussentijd zijn er meerdere vragen gesteld vanuit de Eerste kamer. Deze gingen voornamelijk over de toesting van het criterium van redelijkheid en billijkheid door de rechter. Hierbij kwam naar voren dat de werkgever beter in staat is om het thuiswerkverzoek te beoordelen dan de rechter. De werkgever kent de omstandigheden waaronder wordt gewerkt goed. Hiervan moet de rechter zich bewust zijn en de beslissing van de werkgever moet hij hierop toetsen.

De laatste behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 24 januari 2023. Hier kwam naar voren dat sommige Eerste Kamer-fracties problemen zien in de onduidelijkheid over wat wel en niet redelijk en billijk is. Ze zijn bang voor een enorme stijging van rechtszaken en vragen om nadere handvatten voor de uitleg van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Tot op heden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog niet aangenomen, maar we wachten op de beantwoording van de gestelde vragen. Houdt onze pagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen, wij zullen je op de hoogte houden!

werken waar je wilt

Stap richting locatie onafhankelijk werken

Al met al lijkt het wetsvoorstel een stap in de goede richting te zijn voor het bevorderen van locatie-onafhankelijk werk, hoewel het zich voornamelijk richt op thuiswerken. Het wetsvoorstel biedt een basis voor werknemers om het gesprek met hun werkgever aan te gaan over de mogelijkheid om op verschillende locaties te werken.

 

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, hoe ga jij dan het gesprek met je werkgever aan om locatie-onafhankelijk werken verder te verkennen en te integreren in jouw werkleven?

Wil je zelf de ontwikkelingen volgen van deze wet? Dit kan op de website van de Eerste kamer.

De cursus "Een Vrijer Werkend Leven"

In deze cursus leer je wat JIJ remote kunt doen
En neem je concreet actie!

In 7 stappen naar jouw locatie onafhankelijke leven en werk

  • Reizen en werken op de mooiste plekken óf gewoon vanaf je keukentafel
  • Nooit meer in de file staan!
  • Inspirerende, gelijkgestemde mensen om je heen
  • Werk dat bij je past en waar je blij van wordt

Podcasts

Zeilend de wereld over en ondertussen blijven werken? Hoe dan? In deze podcast serie praten we over locatie onafhankelijk werk en hoe remote werk een vrijer leven faciliteert.